PRIVACYVERKLARING

Dit document betreft het omgaan met uw privacy.


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn. Zoals informatie over uw klacht, achtergrond, gezondheid, eventuele diagnoses en behandelingen en voortgang van de behandeling. Eventueel ook informatie die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Als therapeut doe ik mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
    verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een
   factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard, tenzij u na beëindiging van de therapie, dit anders wil en het dossier wil vernietigen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• een korte omschrijving van de behandeling, met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars
   deze hebben opgesteld
• de kosten van de sessie.